Loading...

Standartizuotas ligotumas

250001 Stand. ligot. (A00-T98) 100 000 gyv. Pavadinimas - Standartizuotas ligotumas
Apibrėžimas - Ligotumas (sergantys asmenys) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus), tenkantis 10 000 gyventojų.
Standartizuotas ligotumo rodiklis parodo, koks būtų̨ nagrinė̇jamos populiacijos ligotumas̨, jei ligotumas amž̌iaus grupėse nesikeistų, o gyventojų̨ skaičius amžiaus grupė̇se būtų̨ proporcingas standartinė̇s (Europos) populiacijos gyventojų̨ skaičiui.
Pagrindinis standartizacijos tikslas yra tokių iškraipančiųjų veiksnių kontrolė. Atlikus standar-tizaciją įvairias populiacijas lengviau palyginti net tuo atveju, jeigu jos gana skirtingos savo gyventojų sudėtimi pagal amžių, lytį ir kitus veiksnius. Standartizuotas rodiklis nerodo realaus mirtingumo, sergamumo ar ligų paplitimo ir savaime nieko nereiškia, nes yra nenatūralus. Jį galima naudoti tik lyginant su kitu standartizuotu rodikliu ir jiems abiem standartizuoti taikomi standartai turi būti vienodi.
Skaičiavimas - http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Rodikliu%20standartizacija.pdf
Duomenų valdytojas ir teikėjas - Higienos instituto skaičiavimai iš privalomojo sveikatos drau-dimo informacinės sistemos SVEIDRA
© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai